Loading...
Palvelumme 2019-03-10T09:25:48+00:00

Kaikki Confiarin palvelut rakennetaan asiakkaan tavoitteet ja tarpeet huomioiden. Lähestymistapamme on ratkaisukeskeinen, inhimillinen ja liiketoimintalähtöinen.

Seuraavissa aihealueissa olemme auttaneet asiakkaitamme menestyksekkäästi
Yrityskulttuuri

Yrityskulttuuri

Minkälainen yrityskulttuuri teillä on? Millä “pelisäännöillä” teillä pelataan? Tukeeko yrityskulttuurinne tavoitteiden toteutumista?

Yrityskulttuuri on vahvempi voima kuin osaamme useinkaan ajatella ja sen merkitys yrityksen menestykselle on keskeinen. Vallitseva yrityskulttuuri ohjaa meitä tiedostamattamme voimakkaammin kuin tietoinen ajattelumme, osaamisemme, käytössä olevat prosessit tai motivaatiomme. Näin ollen sen on tuettava valittua strategiaa tai parhaimmatkaan suunnitelmat eivät toteudu. Koska yrityskulttuuri on vahvempi kuin yksilö tai yrityksen strategia, sen kehittämiseen kannattaa panostaa. ​

Olemme olleet uudistamassa ja kehittämässä yrityskulttuuria useilla eri toimialoilla.​

Ota yhteyttä tai jätä yhteystietosi niin keskustellaan lisää aiheesta.

Johtaminen, johtamiskulttuuri ja esimiestyö

Johtaminen, johtamiskulttuuri ja esimiestyö

Jokaisella on oikeus hyvään johtamiseen työelämässä, toteutuuko teillä hyvä johtajuus? Ymmärtävätkö esimiehenne oma tärkeän roolinsa ihmisten hyvinvoinnin ja yrityksen menestyksen näkökulmasta?

Esimiesten rooli on yrityksen keskeinen menestystekijä, sillä yritysten liiketoiminnalliset tavoitteet saavutetaan ihmisten tekemisen kautta. Kun esimiesten johtamiskulttuuri rakennetaan vahvaksi, yhtenäiseksi, yrityksen arvoja ja tavoitteita tukevaksi vaikutetaan koko organisaation toimivuuteen, tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin.

Esimiestaidoissa korostuvat tänä päivänä hyvät vuorovaikutustaidot ja empatiakyky. Siksi esimiehillä tulee lähtökohtaisesti olla hyvä itsetuntemus ja kyky ymmärtää erilaisia ihmisiä sekä taitoja vaikuttaa heihin. Kun esimies tiedostaa omat vahvuutensa sekä kehitysalueensa ja oppii ymmärtämään sekä arvostamaan muiden luontaisesti erilaisia tapoja käyttäytyä, toimia, reagoida ja ajatella, saadaan ihmisten henkilökohtainen potentiaali parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön. Hyvinvoiva työyhteisö on myös tuloksellinen!

Olemme tehneet merkittäviä esimiesten kehittämishankkeita lähtien johtamiskulttuurin uudistamisesta.

Ota yhteyttä tai jätä yhteystietosi niin keskustellaan lisää aiheesta.

Johtoryhmän työskentely

Johtoryhmän työskentely

Vallitseeko johtoryhmässänne aikaansaamisen henki, joka edesauttaa tehokasta ja tuloksellista työskentelyä? Onko johtoryhmällä hyvien kokouskäytäntöjen lisäksi selkeät tavoitteet, suunnitelmallinen ja ennakoiva ote? Vallitseeko ryhmässä luottamuksellinen ilmapiiri, joka tuottaa kollektiivista älykkyyttä ja innovatiivisuutta?

Johtoryhmätyöskentely on kokonaisuuden hallintaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimivassa johtoryhmässä tunnistetaan johtoryhmän funktio ja tehtävät, eikä ryhmässä vallitse keinotekoinen harmonia, vaan jokainen jäsen kantaa vastuuta koko ryhmän tuloksista. Ryhmässä on ymmärrys erilaisten yksilöiden toiminnasta ja vahvuuksista. Johtoryhmä määrittää myös organisaation hyvän johtamisen mallin ja toimii esimerkkinä sen toteuttamisessa.

Ota yhteyttä tai jätä yhteystietosi niin keskustellaan lisää aiheesta.

Myyntityön ja asiakaskokemuksen kehittäminen

Myyntityön ja asiakaskokemuksen kehittäminen

Asiakaskohtaamiset ovat entistä lyhyempiä ja asiakkaat ovat tietoisempia eri vaihtoehdoista ja ratkaisuista. Pystyvätkö yrityksenne myyjät ja asiakaspalvelu käyttämään lyhyet kohtaamiset hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla?

Kun tuotteet, palvelut ja ratkaisut ovat lähellä toisiaan kilpailuetu tulee asiakaskohtaamisista, mikä haastaa myyjän, myyntityön ja asiakaspalvelun. Asiakaskokemus on yrityksen keskeinen kilpailutekijä ja jokainen kohtaaminen yrityksen työntekijän kanssa rakentaa mielikuvaa yrityksestä. Aikaa on vähän ja odotukset ovat korkealla kun saamme mahdollisuuden vaikuttaa asiakkaaseen.

Asiakaskohtaamisessa ovat aina läsnä asiakkaan erilaiset tarpeet, odotukset ja motiivit. Näiden tunnistaminen ja hyvät vuorovaikutustaidot avaa mahdollisuuden oikeanlaiseen vaikuttamiseen. Asiakaskohtaamisen taitoja voi ja kannattaa kehittää.

Me autamme mielellämme.

Ota yhteyttä tai jätä yhteystietosi niin keskustellaan lisää aiheesta.

Tiimityöskentely

Tiimityöskentely

Toimiiko sinun tiimisi joukkueena, jonka jäsenet täydentävät toisiaan vai onko se joukko yksilösuorittajia?

Patrik Lencionin mukaan toimiva tiimityöskentely on merkittävämpi kilpailuvaltti kuin yrityksen taloudellinen tilanne, strategiat tai tekniset valmiudet, siksi että se on niin voimallista ja siksi että se on niin harvinaista.

Tutkitusti menestyvillä tiimeillä on yhteinen tavoite, aito keskinäinen luottamus, kyky kohdata konflikteja, tahto sitoutua yhteisiin päätöksiin ja kantaa vastuuta koko tiimin tuloksista, niin että yhteinen laatutaso pysyy korkeana.

Liian usein tiimeihin on pesiytynyt turhia toimintahäiriöitä, jotka vaikeuttavat tiimin työskentelyä ja optimaalista yhteistyötä. Toimintahäiriöt ovat usein helposti tunnistettavissa ja korjattavissa, jolloin tiimi saa uuden vaihteen päälle ja menestyy.

Olemme työskennelleet pitkään erilaisten tiimien ja tiimityön kehittämisen parissa

Ota yhteyttä tai jätä yhteystietosi niin keskustellaan lisää aiheesta.

Arvoa asiantuntijuudesta

Arvoa asiantuntijuudesta

Onko yrityksenne asiantuntijoiden osaaminen hyödynnetty riittävästi liiketoiminnallisten tavoitteiden näkökulmasta? Hyödynnetäänkö asiantuntijoiden osaaminen asiakkaan parhaaksi ja yrityksen kilpailueduksi?
Onko yrityksenne asiantuntijoilla taito tehokkaaseen ja vaikuttavaan vuorovaikuttamiseen?

Liiketoimintalähtöisyys ja asiakaskeskeisyys ovat asiantuntijoiden kriittisiä osaamistekijöitä.
Yhä useammin yrityksen kilpailuetu muodostuu asiantuntijuudesta, varsinkin B2B-liiketoiminnassa. Asiantuntijaosaaminen tukee liiketoimintaa parhaiten silloin kun se on näkyvästi arjessa mukana.

Parhaimmillaan asiantuntijat tiedostavat roolinsa ja tarjoavat osaamistaan aktiivisesti hyötykäyttöön toimiessaan eri yhteistyötahojen kanssa sekä yrityksen sisällä, että sen ulkopuolella. Hyvät vuorovaikutustaidot ja vaikuttava viestintä eivät tyypillisesti ole asiantuntijoiden vahvuusalueita, joten niitä on syytä kehittää.

Meillä on vahva osaaminen asiantuntijoiden kehittämisestä.

Ota yhteyttä tai jätä yhteystietosi niin keskustellaan lisää aiheesta.

Sisäinen yhteistyö ja yhteiset pelisäännöt

Sisäinen yhteistyö ja yhteiset pelisäännöt

Onko yrityksessänne yhteisesti sovitut pelisäännöt, jotka tukevat liiketoiminnallisia tavoitteita, ilmentävät yrityksen arvoja, tukevat tuloksellisuutta ja ennen kaikkea työhyvinvointia?

Jokaisessa työyhteisössä on joko tiedostamatta muovautunut tai tietoisesti rakennettu ja ohjattu yhteistyönmalli ja yhteiset pelisäännöt. Työyhteisön pelisäännöt ohjaavat kaikkea tekemistä ja vaikuttavat voimakkaasti mm. työn mielekkyyteen, yhteistyön toimivuuteen ja työpaikan ilmapiiriin.

Työroolista riippumatta jokaisella työntekijällä tulee olla kokemus oman työn merkityksestä, siitä että tulee kohdatuksi, kuulluksi ja hyväksytyksi. Tutkitusti myönteinen työilmapiiri, yksilön kokemus oman työn arvostuksesta vaikuttaa organisaation tuottavuuteen ja tulokseen ratkaisevasti. Koska organisaation ilmapiiri on tekijä, joka vaikuttaa jokaisen työntekijän päivittäiseen työpanokseen, tulee yhteisistä pelisäännöistä ja toimintatavoista sopia, käydä säännöllisesti keskustelua ja niitä tulee tietoisesti kehittää.

Ota yhteyttä tai jätä yhteystietosi niin keskustellaan lisää aiheesta.

Vuorovaikutustaidot

Vuorovaikutustaidot

Osaatko kohdata parhaalla mahdollisella tavalla ihmisiä kun sinulla on siihen mahdollisuus? Oletko aidosti läsnä? Tiedostatko omat vahvuutesi ja kehitysalueesi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa? Miten hyvin tunnistat, ymmärrät ja osaat kohdata ihmisten erilaisuutta?

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat liian usein se puuttuva kriittinen palanen. Tässä digiajassa vuorovaikutustaidot eli kohtaamistaidot korostuvat entisestään ja ovat hyvin tyypillisesti kehittämistä vaativa henkilökohtainen osaamisalue. Kun ymmärrämme ja arvostamme ihmisten erilaisia tapoja toimia, tarkastella asioita ja omaksua tietoa, rakennamme keskinäistä luottamusta ja onnistumme paremmin tavoitteiden saavuttamisessa.

Vuorovaikutustaidot kehittyvät tehokkaasti lisäämällä ymmärrystä sekä itsestä, että muista sekä kehittämällä kohtaamiskykyä ja kykyä rakentaa luottamusta. Kohtaamiskyky on ihmisen taito mukauttaa omaa käyttäytymistä ja toimintaa erilaisten tilanteiden ja ihmisten mukaan.

Paras esiin ihmisistä ja onnistuneita kohtaamisia ovat tyypillisiä kehittämishankkeidemme otsikoita. Vuorovaikutustaitojen kehittämisellä olemme saaneet useissa asiakasyrityksissä merkittävää ja mitattavissa olevaa kehitystä aikaiseksi.

Ota yhteyttä tai jätä yhteystietosi niin keskustellaan lisää aiheesta.

Yksilöcoaching ja itsensä johtaminen

Yksilöcoaching ja itsensä johtaminen

Kovat tavoitteet, kiire ja stressi heikentävät usein yksilön kykyä työskennellä parhaalla mahdollisella tavalla. Paineiden keskellä voi olla haasteellista tunnistaa ja keskittyä tavoitteiden saavuttamisen kannalta oleelliseen.

Ratkaisukeskeinen coaching on tutkitusti hyvin tehokas ja voimauttava menetelmä, jonka avulla ihminen tunnistaa omat voimavaransa ja saa siten potentiaalinsa tehokkaammin käyttöön. Se auttaa löytämään uusia näkökulmia olemassa oleviin haasteisiin ja selkeyttää ajattelua, lisää ongelmanratkaisu- ja itsensä johtamisen taitoja sekä nopeuttaa päätöksentekoa.

Yksilöcoaching on ajankäytöltään tehokasta, tavoitteisiin tähtäävää, tuloksellista valmennusta, jossa tuetaan yksilön kasvua sekä ammatillisena toimijana että ihmisenä. Coaching-prosessin aikana saavutetut taidot ovat siirrettävissä myös muille elämän osa-alueille.
Kokemuksemme mukaan coachattavat hämmästyvät siitä, kuinka nopeasti oma ajattelu selkiytyy ja tuloksia syntyy.

Jos haluat oman potentiaalisi paremmin käyttöön Ota yhteyttä tai jätä yhteystietosi, ja keskustellaan lisää aiheesta.

Varma ja vakuuttava esiintyminen

Varma ja vakuuttava esiintyminen

Miten rakennat viestisi? Osaatko esittää asiasi kuulijalähtöisesti ja myyvästi? Uskallatko laittaa itsesi likoon? Häiritseekö ramppikuume esiintymistäsi?

Liian usein keskitymme viestin sisältöön siihen, mitä aiomme sanoa, vaikka se miten asian ilmaisemme vaikuttaa huomattavasti enemmän kuulijaan. Varma ja vakuuttava esiintyminen ja viestintä on yksi tärkeimmistä yksilön menestystekijöistä. Se kuinka hyvin pystyt esittämään asiasi ja vakuuttamaan kuulijat vaikuttaa suoraan siihen millaisen päätöksen he tekevät.

Hyvän esiintymistaidon merkitys on ymmärretty laajasti, toteutammekin paljon esiintymistaidon valmennuksia eri toimialoilla. Valmennuksemme ovat käytännönläheisiä ja osallistavia, teetämme paljon erilaisia tehtäviä ja harjoituksia sekä käytämme videointia apuna.

Confiarin esiintymistaidon valmennuksesta osallistuja saa mittavan paketin työkaluja varman ja vakuuttavan esityksen rakentamiseen ja varmuutta esiintymistilanteisiin. Olemme saaneet poikkeuksetta erittäin hyvää palautetta esiintymistaidon asiakkailtamme.

Ota yhteyttä tai jätä yhteystietosi niin keskustellaan lisää aiheesta.

“Luomalla synergia ihmisten ja liiketoimintastrategian välille saadaan aikaan tuloksia”